De hovenier en zijn vereniging VHG

 

De geschiedenis van een hoveniersvereniging:

Officieel ging de eerste vereniging van hoveniersbedrijven op 12 juni 1920 van start(oprichtingsvergadering). Er werden al gelijk 145 bloemist-hoveniers ingschreven. Vanaf het begin werkte deze landelijke organisatie onder de paraplu van de Groep Bloemisterij (later de Vereniging De Nederlandse Bloemisterij) en hanteerde men de naam Kring Bloemist-Hoveniers. Er waren toen al kringen van veilingkwekers, bloemist-handelskwekers en bloemist-winkeliers. 

In de beginjaren was er nog niet zo’n grote behoefte aan een landelijke patroonsvereniging. Er waren al vele plaatselijke patroonsverenigingen, die veelal aan het einde van de 19de eeuw waren opgericht. Ook was er ‘De Maatschappij’ (toen voluit Koninklijke Nederlansche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde), met als oprichtingsjaar 1872). Deze Maatschappij (KMTP) had een zeer divers ledenbestand. Lid waren onder meer: tuinbazen en eigenaren van buitenplaatsen, maar ook kwekers, liefhebbers en hoveniers, zowel zelfstandig als in loondienst. Het was ook een vereniging met veel activiteiten 

Pas rond de jaren 1935-1945 komt de vereniging Kring Bloemist-Hoveniers echt tot ontwikkeling.  Er worden plaatselijke verenigingen opgericht die dan als geheel lid worden van de Kring. De secretaris is in loondienst en speelt tot de jaren negentig een belangrijke rol. Hij is de constante factor op het kantoor, want bestuurders zijn tot de jaren tachtig onbezoldigd en besturen de verenigingen naast hun werk als ondernemer.

Helaas is er van de archieven van de landelijk hoveniersvereniging tot 1980 niet veel bewaard gebleven. In 20 jaar tijd is er vier maal verhuisd. Dat blijkt funest voor archiefvorming. Nieuwsgierig naar de vestigingsplekken: klik hier onder 

LIDMAATSCHAPS VERENIGINGSSCHILDJE
KONINGINNEGRACHT 102 DEN HAAG

 De eerste, bezoldigd secretaris is D. Admiraal. Over hem is echter weinig bekend.

 Daarna volgt een periode van meer dan 25 jaar met J.J. Abspoel als secretaris. Hij heeft, na zijn 25-jarig jubileum, van de hoogtepunten uit zijn loopbaan bij de Kring in een viertal artikelen verslag gedaan in het Vakblad voor de Bloemisterij. 

 Zijn opvolger was in 1972 Cor Oostlander( 1942-2018) Ook hij is meer dan 25 jaar in dienst geweest van de hoveniers- en groenvoorzienersbrancheorganisatie.

Dat waren woelige jaren. Op ons verzoek heeft hij zijn periode mondeling toegelicht en daarna onder de titel “Een beloftevolle toekomst” zijn geschiedenis geschreven. Klik hier onder.

 

BL FARWICH FELICITEERD JJ APSPOEL MET ZIJN 25 JARIG JUBILEUM nov. 1965

BESTUUR VAN VRIJWILLIGERS:

Zowel in het heden als het verleden zijn vrijwilligers de olie in de raderen van de maatschappij. Ook voor de patroonsverenigingen van hoveniers geldt dit. In de afgelopen 90 jaar hebben deze verenigingen vele gedreven en goede bestuurders gekend.Zo waren er in de beginperiode een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris, alsook voor beide functies een tweede man. Kortom, het waren toen geen kleine besturen. Plaatselijke voorzitters werden later vaak de rayonvoorzitters of bestuurders voor het onderwijs.

Dat het niet altijd gemakkelijk is geweest voor die bestuurders blijkt wel uit de geschiedenis. Zo komt er in de jaren 70/80 een breuk en een afsplitsing, maar ook weer een fusie. Kortom, saai was het verenigingsleven van de hoveniers in ieder geval niet.  

De eerst bekende voorzitter is W. Beunder uit Haarlem, die ruim 25 jaar zijn werk heeft gedaan en daarvoor beloond is met benoeming tot erevoorzitter. In 1952 wordt B.L. Farwick uit Enschede voorzitter. Ook hij is geen eendagsvlieg. Hij bestuurt de vereniging tot 1971.

Frits Weverling uit Monster neemt de voorzittershamer over in een roerige tijd. Er wordt namelijk gestudeerd op de kansen en mogelijkheden van één rechtspersoonlijkheid bezittende, landelijke hoveniersvereniging met een aantal regio's. Aanleiding was dat verschillende plaatselijke verenigingen niet meer functioneerden. Die verenigingen wilde men opheffen en onderbrengen in zo’n regionale vereniging. Daarnaast werd gesproken over een tweedeling van de branchevereniging in een afdeling voor hoveniers (met erkenning) en een afdeling voor groenaannemers (zonder erkenning). Voor de groenvoorzieners werd dit de ATG, de vereniging Aannemers Terrein en Groenvoorziening. In 1975 treed door ontstane verschillen van mening rond de verenigingsstructuur het gehele bestuur af. Een nare periode voor de vereniging.

Gerrit Eshuis uit Almelo werd in 1975 voorzitter van het nieuwe bestuur van de Kring Tuin- en Landschapsvoorziening. Op voorstel van Koos Jonkmans uit Glimmen wordt de afdeling ATG omgevormd tot NOG, de Nederlandse Organisatie van Groenvoorzieners. Op 1 januari 1977 werd dit voorstel aanvaard en zo ontstond de Kring Tuin- en Landschapsvoorziening met een afdeling Hoveniers (met erkenning) en een afdeling NOG (zonder vakerkenning). Jonkmans wordt voorzitter van die NOG. Eshuis bleef voorzitter tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering  

W. BEUNDER HAARLEM

. Hij wordt nog in 1977 opgevolgd door Maarten de Winter uit Sliedrecht. Toch blijven er spanningen tussen de hoveniers, met vakerkenning en veelal kleine bedrijven, en de groenaannemers, met overwegend grote bedrijven. Heet hangijzer was onder meer het bestuursvoorstel tot een nieuwe verenigingsstructuur, waarbij alleen als lid kon worden gestemd op de algemene ledenvergadering en niet meer in regionale bijeenkomsten. De hoveniers vreesden, omdat zij overwegend geen kans zagen om overdag naar een landelijke ALV te komen, ondergesneeuwd te raken door de grote groenaannemers. Tijdens de ALV van 28 februari 1980, waarin over die structuur een besluit zou worden genomen, overleed Koos Jonkmans.

1986 VOORZITTERSWISSEL MAARTEN de WINTER en FRITS CROOYMANS

Diezelfde dag was een afsplitsing daar. Een aantal hoveniers uit met name Noord-Nederland verliet de vergadering om elders een eigen branchevereniging op te richten. Daarmee was de Nederlandse Hoveniers en Groenvoorzienersvereniging (NHG) een feit. De eerste voorzitter van deze NHG werd Sjoerd Struiksma uit Goutum.

 Binnen de KTL bleef De Winter voorzitter tot 1986. Na hem was van 1986 tot 1989 Frits Crooymans (1939-2018) uit Geldrop voorzitter.

Dan volgt er tien jaar voorzitterschap van Erris van Ginkel uit Veenendaal. Onder zijn leiding komen de twee hoveniersverenigingen (KTL en NHG) in 1994 weer bijeen. Na deze eenwoording wordt de verenigingsnaam gewijzigd in Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en is In 1995 het 75 jarig bestaan groots gevierd in Zeist, dit in het bijzijn van Jozias van Aartsen, minister van Landbouw.

 

MINISTER van AARTSEN en ERRIS van GINKEL OP HET 75 JARIG BESTAAN IN ZEIST

In 1999 treedt Jan Boogaart uit Hengelo aan als voorzitter. Hij blijft aan tot 2003, opvolger is Herman Haverkort. Deze bestuurder komt uit de betonbranche en niet uit het groene vak. Hij is aangetrokken om de branchevereniging professioneler te maken. Onder zijn leiding wordt de betaalde secretaris vervangen door een directeur, wat meer passend is in de tijd. Toch vonden de “gewone hoveniers” het prettig dat Bert Gijsberts uit Almere in 2007 de nieuwe voorzitter wordt van de VHG. Hij is weer een ondernemer uit de eigen branche.

De namen van de voorzitters zijn genoemd, maar van de vele, gedreven, vakbekwame, aimabele en gepassioneerde medebestuurders volgen hier nog een aantal namen: Aarts, Struiksma, Ruijs, Van den Berg, Cardinaal, Morrien, Eshuis, Van Meygaarden, De Groot.

(Graag worden we geholpen die lijstje aan te vullen.)

 

 

 

Waar was/is de branchevereniging druk mee?

 

Periode 1920-1960:

De Vestigingswet Bedrijven is ingevoerd in 1954. Voor die tijd was het lastig om de bonafide bedrijven en de beunhazen uit elkaar te houden. Het regende klachten bij de banchevereniging. Veel tijd hebben de toenmalige bestuurders aan de beunhazerij besteed. Het woordenboek van Van Dalen zegt hierover: Een beunhaas is een knoeier die zijn vak niet verstaat, of: Een arbeider die heimelijk voor eigen rekening werkt.

In 1928 was de winter streng en bracht vele hoveniers in moeilijkheden. Hergroeigarantie geven was voor veel ondernemers een stap te ver. Het bestuur werkte daarom aan een overmachtregeling.

De kwaliteit van het werk was belangrijk, alsook het vakmanschap van de medewerkers. Dus werd er door de vereniging aandacht besteed aan scholing, opleiding en examens. In 1944 is de COC opgericht – de Centrale Onderwijs Commissie. Pas na 1960 werd op verzoek van een landelijke belangenvereniging het woord Examen aan de naam van de commisienaam toegevoegd en luidt dan COEC: duidelijk en het voorkomt misverstanden.

Vele jaren achtereen was de Amsterdam gemeentekwekerij Frankendaal de plaats waar de landelijke examens gehouden zijn. Die examens werden samen met de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde georganiseerd. In 1953 wordt de eerste hoveniersvakopleiding geopend in De Bilt.

Uit solidariteit voor nabestaanden is in 1941 een Steunfonds bij Overlijden opgericht. Als een lid kwam te overlijden werd er eerst ƒ100,- en later ƒ150,- uitgekeerd.

De hoogte van lonen voor medewerkers en uurtarieven werd “uit onderhandeld” met het college van rijksbemiddelaars.

De contributie ging in 1946 van ƒ2,- naar ƒ6,- en in 1951  was het geadviseerde schrijfloon ƒ1,84.

In 1948 wordt het kantoor van de vereniging op de Laan van Eik en Duinen in Den Haag versierd in verband met het 50-jarig regeringsjubileum en troonsafstand van koningin Wilhelmina. Ook wordt jaren achtereen de Hofstadbloem georganiseerd, een prima presentatie van het vak.

 

JAARBOEKJE 1941
ADVERTENTIE: NEEM EEN ERKENDE HOVENIER VOOR UW TUIN
1984 FRITS WEVERLING ONDERSCHEIDEN.
COR OOSTLANDER SECRETARIS VAN DE KRING hOVENIERS IN 1967 TOT ADJUNCT DIRECTEUR IN 2001

Periode 1960-1980:

De eerste Floriade van Nederland vindt in 1960 plaats in Rotterdam. Deze wereldtuinbouwtentoonstelling werd niet georganiseerd door de branchevereniging van hoveniers, maar door de gehele sierteeltsector. Deze Floriade’s blijken ook voor het hoveniersvak heet belangrijk. In 1972 krijgt de Rotterdamse Floriade in Amsterdam haar vervolg, om daarna elke tien jaar te worden gehouden met telkens aandacht voor het werk van hoveniers.

In 1962 wordt de eerste collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten tussen de Nederlandse Bloemisterij (namens de hovenierswerkgevers) en het NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen samen met  de christelijke en katholieke bonden (namens de werknemers). Een cao is heel belangrijk want deze zorgt ervoor dat er geen concurrentievervalsing is en alle ondernemers wat betreft beloning gelijk aan de streep staan. Klik hier onder voor meer informatie over het cao-onderhandelingsproces, geschreven door oud-onderhandelaar van werkgeverszijde, Hennie Hoek uit Voorhout.  

Jaarlijks worden er ledendagen of reünies georganiseerd, met uiteraard gelijktijdig een bezoek aan een mooie plek in Nederland. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten en te leren kennen.

Vanaf begin jaren 60 worden jaarlijks mechanisatiedagen voor sportvelden georganiseerd. Vooral door de groenvoorzieners wordt in die tijd veel aandacht besteed aan mechanisatie. Het wijzen op nieuwe ontwikkelingen is in de begintijd van deze openluchtbeurs door de branchevereniging ter hand genomen. Later is, na het ontstaan van Tuin&Landschap, deze activiteit door het vakblad overgenomen.

Heel belangrijk waren de door de Kring georganiseerde en door de Centrale School voor Tuinbouwtechniek in Ede gegeven instructieweken voor onderhoud aan machines voor tuinaanleg en -onderhoud.

Kenmerkend voor de jaren 70 zijn de verschillen van inzicht in de organisatiestructuur. Die verschilen hadden ook met emoties te maken. De kleine bedrijven zetten zich af tegen de grote bedrijven, die in deze periode veelal ook landelijk werkten. Dat voelden de kleinere hoveniersbedrijven als een bedreiging. Veel, vooral Noord-Nederlandse bedrijven stappen uit de Kring en richten de NHG op. Het breekpunt was dat er niet meer regionaal gestemd kon worden, doch alleen op de landelijke bijeenkomsten.

Er komt binnen de Kring ook een tweedeling tot stand: in hoveniers en groenvoorzieners, de Aannemers Terrein en Groenvoorzieners (ATG). Later komt hiervoor in de plaats de NOG (Nederlandse Organisatie van Groenvoorzieners).

De belangenbehartiging van de leden vindt steeds vaker plaats in Den Haag,afwisselend op het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Landbouw.

In 1975 zijn de kosten van het lidmaatschap ƒ268,- voor een bedrijf zonder personeel.

In deze periode stappen de hoveniers uit de plaatselijke patroonsverenigingen en organiseren zich provinciaal. Een voorbeeld is Zuid-Holland waar de hoveniers uit Den Haag, Rotterdam, Leiden en Wassenaar in 1976 de ZHVHG oprichten. Op 13 mei van dat jaar worden de statuten door H.M. Juliana goedgekeurd. Deze vereniging zou 25 jaar succesvol zijn en wordt dan opgeheven en omgevormd tot een afdeling van de landelijke vereniging. De geschiedenis van deze regionale vereniging wordt beschreven!

HET VAKBLAD TUIN & LANDSCHAP PLAATSTE IN 1980 EEN AANTAL ARTIKLEN OVER HET 60 JARIG BESTAAN VAN DE BRANCHE VERENIGING zie hier onder:

Periode 1980-2000:

De laatste twintig jaar van de vorige eeuw is een belangrijke periode uit de geschiedenis van de brancheorganisatie. De hoveniers en groenvoorzieners komen dan los van de organisatie de Nederlandse Bloemisterij en zijn vanaf dan een rechtspersoonlijke vereniging.

Zij viert in die periode zo wel het 60- als het 75-jarig bestaan. Dit laatste jubileum viel na de fusie met de NHG. De vereniging heet vanaf dat moment VHG. Johan Katenborg kijkt zakelijk terug op de periode van de NHG: klik hier onder. 

De sociale werkvoorzieningsschappen die groenvoorzieningswerk uitvoeren mogen lid worden van de vereniging. Aandacht voor veiligheid en gezondheid groeit in de sector. Veel bedrijven behalen een VCA-certificaat om de aantoonbaarheid van het veiligheidsbeleid binnen het bedrijf te garanderen. De regelgeving door de overheid neemt voor de ondernemer toe. Werk genoeg voor de brancheorganisatie.

De brancheorganisatie kijkt ook over de grenzen en is lid van de ELCA de Europese groenvoorzienersorganisatie waarvan 12 landen, waaronder Nederland, lid zijn.VHG trekt op met de grote werkgeversorganisaties als het NCW (nu VNO-NVW) en het KNOV (nu MKB).

Belangrijk zijn ook de bedrijfsvergelijkende onderzoeken, die de vereniging organiseert. Het is niet eenvoudig om voldoende deelname te genereren, waarmee een goede doorsnee van de branche wordt verkregen.De prijsregelende organisatie WAC (Wegen Aannemers Combinatie) speelt in de groenvoorzienerswereld een aparte rol. Wat gewoon was in de bouwwereld dringt ook door in de groenvoorzienerswereld, zie ver in dit overzicht 2000 tot heden.

Wie zijn de echte, erkende hoveniers, is een onderwerp waar veel over wordt gesproken. Dit vooral als gevolg dat de minister in 1996 de Vestigingwet Bedrijven heeft afgeschaft. Er zijn dan geen vakdiploma’s meer nodig om een hoveniers- of groenvoorzienersbedrijf te starten. In 1998 komt een groep hoveniers bijeen die de Stichting Erkende Hoveniers (SEH) opricht. Wilt u meer lezen over deze vorm van kwaliteitsborging in het hoveniersvak? Camel Versluis heeft deze jonge geschiedenis beschreven. Klik hier onder 

De brancheorganisatie oogt volwassen, vooral naar buiten toe. Het Hoveniers Informatie Centrum (HIC) verzorgt de onpersoonlijke reclame. Over het onderwijs blijf je praten, want daar veranderd altijd wat. In 1982 wordt de SOG opgericht, de Stichting Onderwijs Groenvoorziening, om alles binnen het vakonderwijs in goede banen te leiden. Wie meer over het onderwijs wil lezen kijkt op deze website onder De hovenier en zijn vak.

 

 

 

Op de foto hier naast overhandigt VHG Voorzitter Herman Haverkort aan Bertus Stip de legpenning van de VHG bij diens afscheid als bestuurslid van de afdeling Overijssel.(februari 2005) 

S.J. STRUIKSMA VOORZITTER VAN DE NHG OVERLEDEN 1985
VOORZITTER VHG JAN BOOGAART 1999-2003
JACOB GEUZE OUD BESTUURDER EN DIRECTEUR VAN DE VHG OVERLEDEN 2004

In 2004 schrikt de vereniging op door het plotseling overlijden van Jacob Geuze, directeur van de VHG. Hij was tevens de organisator van de wenselijk geachte verhuizing van het kantoor in Bunnik naar Houten. Juni 2004 kreeg deze verhuizing zijn beslag. Als nieuwe directeur wordt Peter Loef benoemd

 

Periode 2000 tot heden:

Er volgt op de nieuwe zakelijkheid aan het eind van de vorige eeuw nog een vernieuwing van de organisatievorm binnen de branchevereniging. Er wordt een ledenraad ingesteld, met vertegenwoordigingen vanuit de regio’s. Daaraan gekoppeld, worden alle autonome, regionale verenigingen opgeheven en omgevormd tot afdelingen van de landelijke organisatie.

Nieuw is ook dat er met verschillende vakgroepen wordt gewerkt: Hoveniers, Groenvoorzieners, Dak- en Gevelbegroeners, Boomverzorgers en Interieurbeplanters. De laatste drie zijn nieuwe loten aan de organisatie, die daardoor aanzienlijk is verbreed.

Begin deze eeuw wordt Nederland geconfronteerd met het fenomeen bouwfraude. Doordat de bouw en de groenvoorziening vaak met elkaar verweven zijn, was het fenomeen prijsregelende organisaties onze branchevereniging niet onbekend. We hebben zelfs een aantal jaren het kantoor gedeeld met de WAC in Zeist. Iets over deze periode uit onze geschiedenis leest u in onderstaande pdf over prijsregelende organisaties 

.Een belangrijke verandering in de cao in 2004 is de flexibiliteitsregeling van de werktijden. Ook de invoering van het functiewaarderingsysteem en het levensfase beleid is een verbetering Klik hier onder 

De brancheorganisatie is anno 2010 nog altijd druk met het onderwijs, net als de hoveniers in 1940. De VHG heeft hierom 10 speerpunten voor het onderwijs ontwikkeld. Klik hier onder 

 In 2006 neemt Herman Haverkort afscheid als voorzitter van de VHG en wordt hij opgevolgd door Bert Gijsberts. In november 2012 wordt deze benoemd door  zijn partij de VVD voor de functie van Gedeputeerde  van de Provincie Flevoland en treed terug. Rien van der Spek wordt in 21013 benoemd tot Bestuursvoorzitter van de VHG Hij bekleed deze functie tot de dag van vandaag

 Op 28 sept 2o13 is de Vakgroep hoveniers initiatiefnemer van de eerste landelijke Open Dag van de Hoveniers. Een goede gelegenheid om het hoveniers vak te promoten en het imago van de hovenier als professional te versterken. Het is de bedoeling dat de landelijke Open Dag van de Hoveniers een jaarlijks terugkerend evenement wordt. De VHG maakt uiteraard d.m.v. persberichten Twitter en via een facebookpagina De Levende Tuin veel reclame op deze dag tot een succes te maken.

In 2014 wordt  het platform Zwemvijvers opgericht en dankzij een succesvolle lobby van de VHG .Het platform wil nu de markt verandert  onder andere samen zorgen voor helder en fris zwemwater zonder toevoeging van chemicalien

 Bijschrift foto links:Tijdens een werkbezoek van minister Van der Hoeven aan VHG in augustus 2010 kreeg de bewindsvrouwe een bijzonder geschenk overhandigd van VHG voorzitter Bert Gijsberts en VHG directeur Egbert Roozen als dank voor haar bezoek: een cadeaubon voor een boom – door haar te schenken aan een project naar keuze.

 Rien van der Spek volgde in 2013 Bert Gijsberts op als voorzitter van Branchevereniging VHG. Onder zijn voorzitterschap werkt VHG aan verdere profilering van de bedrijfstak en publieke bewustwording van de meerwaarde van groen. Er is een actieve lobby in Den Haag en Brussel en er wordt samengewerkt in allerlei Green Deals en andere maatschappelijke coalities. Na de introductie van het succesvolle concept De Levende Tuin volgen ook concepten voor Groene Schoolpleinen, Het Levende Gebouw en de Levende Openbare Ruimte. Ook de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven krijgt een impuls; op verschillende plaatsen in het land ontstaan op initiatief van VHG Groene Hotspots. 

Er wordt ook gewerkt aan een toekomstbestendige vereniging. Om een sterke binding met de leden én met de markt mogelijk te maken, wordt een nieuwe verenigingsstructuur ontwikkeld. Hiermee wil VHG als een toekomstbestendige en slagvaardige vereniging verder werken aan haar missie: de verbindingen leggen voor de markt van morgen en ondersteuning bieden in de markt van vandaag. De vakgroepen en regionale afdelingen houden per 1 januari 2018 op te bestaan. Hiervoor in de plaats komen drie domeinen, waarin de leden worden verbonden met netwerken in de markt: Particuliere Tuinen, Openbaar Groen en Het Levende Gebouw. Daarnaast zijn er zes nieuwe regio’s, waarin het accent ligt op het boeien en binden van de leden en het verstevigen van de regionale marktnetwerken. Binnen platformenkunnen leden verder werken aan vakontwikkeling. Er zijn onder andere platformen voor boomspecialisten, interieurbeplanters, zwemvijverbouwers, meewerkende partners en jonge ondernemers.

Rien loodst de vereniging door jaren van overheidsbezuiniging, opheffing van productschappen en gelukkig ook weer economische groei naar het jubileumjaar 2020, het jaar waarin de vereniging haar 100-jarige bestaan viert. Ter gelegenheid hiervan zal in november een groot jubileumgala plaatsvinden, met bekendmaking van de groenprofessional van het jaar in verschillende categorieën. Begin 2020 wordt ook Nederland echter getroffen door de wereldwijde coronacrisis, die grote gevolgen heeft voor het maatschappelijke leven en op de economie.

Bijschrift foto rechts:VHG Branche-opleiding verwelkomde op 3 oktober 2017 de 450ste leerling van dat jaar. Dat was Erik Bakermans, die was begonnen aan de opleiding aankomend hovenier. VHG-voorzitter Rien van der Spek kwam hem feliciteren bij Helicon Eindhoven, waar de deelnemers ’s avonds theorieles volgden.

VERENIGING VAN HOVENIERS EN GROENVOORZIENER BESTAAT  EEN EEUW  (1920-2020)

 

Wat een feestjaar zou moeten worden werd in maart van 2020 wreed verstoord door een wereldwijde pandemie van het coronavirus.

Alle festiviteiten zijn afgelast of verplaatst naar beter tijden als we elkaar weer "normaal" mogen benaderen met de menselijke contacten.  De eerste jubileumactiviteit was het planten van een boom voor het Vredespaleis in Den Haag. (zie foto hieronder) 

 De planters zijn de directeur van het vredespaleis Erik Beadts en Rien van der Spek en Egbert Roozen voorzitter en directeur van de jubilerende vereniging VHG. De Perzische slaapboom Albizia julibrissin is op 10 november 2020 geplant als Tree of Friendship in verbondenheid met de Europese ELCA collega's

Het planten van een boom in Den Haag is ook een link naar het feit dat de jubilerende vereniging meer dan 60 jaar 'sGravenhage als landelijke vestigingsplaats had samen met de vastplantenkwekers en de bloemisterijwereld.

Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Als je als bedrijf organisatie of vereniging 100 jaar of meer bestaat en er zijn geen donkere bladzijde in die geschiedenis zijn, dan kan je het predicaat Koninklijk aanvragen.

Onze branchevereniging heeft dat gedaan en dat is succesvol gebleken.

Op 11 december van dit memorabele jaar 2020  heeft de burgemeester van Houten Gilbert Isabella en de commissaris van de Koning van de provincie Utrecht Hans Oosters het predicaat Koninklijk uitgereikt aan de Egbert Roozen en Rien van der Spek respectievelijk directeur en voorzitter van de VHG.

Voor de een is het een beloning voor het werk wat verzet is voor klimaatadaptatie, de zorg voor de steeds belangrijker openbare ruimte en acties als Green Deals en City Deals  Voor de ander is het een “bekroning” en is deze ere titel voor het werk in moeilijke tijden voor goed onderwijs en correcte arbeidsvoorwaarde en arbeidsomstandigheden door vele gedreven bestuurders van die tijd.

Wilt u alles van de uitreiking van dit predicaat nog eens nalezen klik opKoninklijk

Wat u er ook van vindt, werken voor de  Oranjes doen hoveniers al meer dan 4 eeuwen dus past deze titel uitstekend bij onze brancheorganisatie. VHG.

Alle leden kunnen de vlag uitsteken  die ze ontvangen hebben om de “bekroning” te vieren

Rechts; de tekst van het predicaat en het kroontje op het vignet.

 

Albizia julibrissin in bloei

 

Deze Perzische slaapboom is een exotische boom die bijna overal in de wereld voor komt

De boom staat bekend als :

Boom van collectief geluk  

VHG-jubileumboom krijgt informatiebordje

De jubileumboom die vorig jaar bij het Vredespaleis is geplant, heeft een mooi informatiebord gekregen. Zo weet iedereen welke soort boom er groeit. De boom werd geplant bij het Vredespaleis in Den Haag ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van VHG. Én omdat het Treevember was in november. 

 Treevember is een initiatief van The Pollinators, zij zetten bomen een maand lang in de spotlights. VHG en The Pollinators werken al jaren samen om de biodiversiteit in Nederland te vergroten en belangrijke bestuivende insecten te ondersteunen.

Met het planten van deze boom creëert VHG een blijvende herinnering aan het jubileum. Piet van der Eijk, redacteur van de website Historie Hovenier, was speciaal voor de gelegenheid naar Den Haag gekomen om deze mooie gebeurtenis mee vast te leggen. 

#############################                             ######################

De ledendag of reünie een terugblik: 

1977 HET GOOI LAREN

Waarom werd en wordt een hovenier of groenvoorziener lid van een brancheorganisatie ?Uiteraard om zijn belangen te behartigen, het onderwijs, de cao, kwaliteit enz.enz.

Een belangrijke rede kan ook zijn het gezelligheidsonderdeel van een vereniging.Contact met de collega’s kan buiten gezelligheid ook zakelijke voordelen opleveren.Als je elkaar kent dan is dat voor de toekomst altijd beter heeft de praktijk bewezen.

In het verleden was er de jaarlijkse reünie voor de leden van de kring bloemist-hoveniers.Buiten het contact werd er vaak ook leerzame elementen aan zo een dag toegevoegd.

De huidige ledendag van de hoveniers is daar nu een opvolger van. Meestal is een plaatselijke of regionale vereniging gastheer maar heeft de dag verder een landelijk karakter. Zelf ben ik ook 35 jaar lid geweest van de branchevereniging en heb ik vele ledendagen of reünies bijgewoond.

Als Zuid Hollandse hoveniers zijn we ook een aantal keren gastheer geweest zeker in de jaren dat de floriade in Zoetermeer werd aangelegd was het leuk om er te kijken bij de aanleg in combinatie met het bezoek van een badplaats (Noordwijk) Aan veel van die dagen heb ik goede herinneringen niet alleen om de plek maar vooral om het contact met de collega’s.

Ook voor de partners zijn deze dagen bijzonder lotgenoten contact is de positieve zin van het woord. Niet alle dagen zijn in het verleden succesvol geweest. (qua deelneming) Van 50 tot meer dan 200  het was wisselend De hoveniers vereniging heeft ook een scheuring achter de rug maar ook weer een samengaan van het geheel. Ontmoetings-platvorm bijpraatdag enz. vele namen zijn er gegeven in het verleden.

Maar de kern blijft het zelfde een dag ongedwongen met de partners genieten van  onderdelen van het vak collegiaal contact in een mooie omgeving.

 

1957 MAASTRICHT
LEDENDAG MET BEZOEK VAN DE ARENA TE AMSTERDAM

##############################################################################################################################

 

De hoveniers en groenvoorzieners in de Regio: 

De start van de Zuid Hollandse vereniging van hoveniers en groenvoorzieners:

Begin jaren zeventig voelde de hoveniers zich niet meer thuis bij de bloemistenpatroonsverenigingen Het Rayon daar ontmoeten je de collega’s  en daar gebeurde het De bloemisten waar druk met Fleurop en hadden hele andere belangen.Er “moest” een eigen vereniging komen voor de regio Zuid Holland Er werd druk overleg gepleegd met de landelijke vereniging De Nederlandse Bloemisterij en met de Kring hoveniers op de Koninginnegracht in Den Haag maar ook met de  voorzitters van de bloemistenpatroonverenigingen van Leiden Wassenaar Rotterdam en Den Haag Want ze lieten die hoveniers niet zomaar gaan 

Lees meer over 30 jaar Zuid Holland:

Vele namen worden genoemd in het lijstje van bestuursleden. U wordt wel uitgedaagd de jaartallen de controleren en waar nodig aan te vullen en te verbeteren
Helaas zijn niet alle archieven van de vereniging bewaard gebleven maar onderstaand lijstje kan u lezen wat er nog aanwezig is

 Jan Eijs een van de oprichters van de Zuid-Hollandse vereniging is gaan snuffelen in de oude archieven van het Rayon Zuid Holland ,de voorloper van de vereniging.

Zijn aantekeningen tot nu toe willen we u niet onthouden zie hier onder:

Eerste briefpapier ZHVHG
BEDRIJFSBEZOEK 1983

_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+__+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

In 2020 is het 100 jaar geleden dat de eerste landelijke vereniging voor hoveniers werd opgericht!

4 jaar lang heeft het VHG magazine  hier aandacht aan gegeven door interviews van branchegenoten die zich in het heden en verleden vaak op  langdurig en op vrijwillige basis hebben ingezet voor deze nog altijd spring levende vereniging.Hier onder treft u deze interviews aan waar in uiteraard een korte beschrijving van de branchegenoot staat en wat de VHG en zijn voorgangers voor hem of haar betekend hebben.  En uiteraard wordt er een wens voor de toekomst uitgesproken.